UEDA GROUP
Department of Physics, The University of Tokyo
過去のメンバー
NAME ROOM E-MAIL
Professor Masahito Ueda 946 ueda@ phys.s.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Masaya Nakagawa 949 nakagawa@ cat.phys.s.u-tokyo.ac.jp
D3 Kohei Kawabata 948 kawabata@
D2 Zhikang Wang 949 wang@
D2 Norifumi Matsumoto 949 matsumoto@
D1 Ziyin Liu 949 zliu@
D1 Kangqiao Liu 949 kqliu@
D1 Shoki Sugimoto 949 sugimoto@
M2 Yuki Sakamoto 949 sakamoto@
M1 Koki Shiraishi 949 shiraishi@
Office Administrator Asako Takeuchi 949 takeuchi@


Taken in Feb 2021