UEDA GROUP
Department of Physics, The University of Tokyo
過去のメンバー
NAME ROOM E-MAIL
Professor Masahito Ueda 946 ueda@ phys.s.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Masaya Nakagawa 949 nakagawa@ cat.phys.s.u-tokyo.ac.jp
PD Ziyin Liu 945 zliu@
D3 Shoki Sugimoto 949 sugimoto@
D2 Yuki Sakamoto 949 sakamoto@
D1 Koki Shiraishi 949 shiraishi@
D1 Hongchao Li 949 lhc@
M2 Shuma Sugiura 949 sugiura@
M1 Takanao Ishii 949 ishii@
M1 Akihiro Hokkyo 949 hokkyo@
Office Administrator Asako Takeuchi 949 takeuchi@


Taken in May 2023