UEDA GROUP
Department of Physics, The University of Tokyo
過去のメンバー
NAME ROOM E-MAIL
Professor Masahito Ueda 946 ueda@ phys.s.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Shunsuke Furukawa 949 furukawa@ cat.phys.s.u-tokyo.ac.jp
PD Kazuya Fujimoto 948 fujimoto@
D3 Yuto Ashida 949 ashida@
D3 Sho Higashikawa 948 higashikawa@
D2 Naoto Kura 948 kura@
D2 Ryusuke Hamazaki 948 hamazaki@
D2 Zongping Gong 948 gong@
D1 Takumi Yoshino 949 yoshino@
M2 Kohei Kawabata 949 kawabata@
M2 Zhikang Wang 949 wang@
M1 Norifumi Matsumoto 949 matsumoto@
M1 Ziyin Liu 949 zliu@
M1 Kangqiao Liu 949 kqliu@
Office Administrator Asako Takeuchi 949 takeuchi@


Taken in Nov 2018

Taken in Apr 2018